Scharakteryzuj rozmieszczenie oraz budowę lipidów i białek w błonie biologicznej

Pobierz

Choć tłuszcze w dobie zdrowego stylu życia kojarzą nam się raczej negatywnie, ich rola dla organizmu jest bardzo ważna i kluczowa do utrzymania zdrowia oraz dobrego samopoczucia.. W komórkach zwierzęcych tworzy się płaszcz węglowodanowy tzw. glikokaliks.Albuminy Białka cieczy ustrojowych, oraz nasion roślin uprawnych Rozpuszczalne w wodzie i roztworach soli Albumina surowicy krwi, mleka, owoalbumina jaja, rycyna nasion rącznika, leukozyna ziarna zbóż Regulacja ciśnienia osmotycznego cieczy ustrojowych Wiązanie składników odżywczych i regulacyjnych Klasyfikacja białek prostychPorównanie komórek prokariotycznych i eukariotycznych: tabela w załaczniku Błony komórki 1.. 8 Zadanie.. PRZEJŚCIA FAZOWE LIPIDÓW - I CZYNNIKI WYWOŁUJĄCE: 1. .. -rozmieszczenie w dwuwarstwie błony [%] 100 50 0 100 50 .. krystalicznej oraz b) upłynnianie jej w fazie żelu) UTRZYMANIE STAŁEJ, OKREŚLONEJ PŁYNNOŚCI BŁON JEST .grupy lipidów • omawia budowę fosfolipidów i ich znaczenie w rozmieszczeniu w błonie biologicznej • wyjaśnia związek między budową poszczególnych lipidów a funkcjami, które pełnią w organizmach • planuje i przeprowadza doświadczenia dotyczące wykrywania lipidów w materiale roślinnym 7.. Resztę masy błony stanowią cukry.. Pomaga w wytwarzaniu hormonów, przeciwciał, enzymów i budowie kolagenu.Jest ona złożona z dwóch warstw lipidów, do których należą fosfolipidy, glikolipidy i steroidy, oraz białek..

Scharakteryzuj rozmieszczenie oraz budowę lipidów.

Lipidami budującymi błony są głównie fosfolipidy.Tworzą podwójną warstwę, tzw. dwuwarstwę.. Stopień płynności jest czynnikiem istotnym dla funkcji błony i musi być utrzymany w określonych granicach.. Podstawowymi elementami strukturalnymi błon biologicznych są: dwuwarstwa fosfolipidowa; białka błonowe, głównie lipoproteiny i glikoproteiny.. Transport przez błony biologiczne • wymienia rodzaje transportu przez błony .grupy lipidów omawia budowę fosfolipidów i ich rozmieszczenie w błonie biologicznej analizuje budowę triglicerydu 4 Białka - główny budulec organizmu nazywa grypy białek ze względu na pełnione funkcje, liczbę aminokwasów w łańcuchu strukturę oraz obecność elementów nieaminokwasowych wymienia przykładowe1.. Charakterystyczną budowę błony zapewnia amfipatyczność cząsteczek - zbudowane są z apolarnego ogona węglowodorowego oraz polarnej głowy, dzięki czemu lipidy układają się w sferyczne pęcherzyki bądź właśnie dwuwarstwę.Wyodrębnianie białek z materiału biologicznego i oczyszczanie jest trudne.. (0-1) Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały one informacje prawdziwe.. Transport przez błony biologiczne • wymienia rodzaje .rozmieszczenie białek i lipidów w błonach biologicznych • wyjaśnia właściwości błon biologicznych • wykazuje związek budowy błony z pełnionymi przez nią funkcjami • wyjaśnia związek właściwości białek błonowych z budową komórki 25. ; W błonie komórkowej oprócz białek występują również: Białka budujące błonę m.in. transportują substancje oraz odbierają sygnały ze środowiska zewnętrznego..

Budowa lipidów, czyli tłuszczów.

; W dwuwarstwie zanurzone są białka integralne i powierzchniowe, pełniące różne funkcje m.in. transportową.. Cukry i aminokwasy wymagają nośnika w postaci transportujących białek błonowych aby przejść przez błonę.lipidów • omawia budowę fosfolipidów i ich rozmieszczenie w błonie biologicznej • analizuje budowę triglicerydu i fosfolipidu i je porównuje • wyjaśnia znaczenie karotenoidów dla roślin • wyjaśnia związek między budową poszczególnych lipidów a funkcjami, jakie pełnią w organizmach Aminokwasy.. Na schemacie przedstawiono model budowy błony komórkowej komórki zwierzęcej.DOMENOWA BUDOWA BŁON BIOLOGICZNYCH.. 9 Zadanie.. Zadanie.. Znaczenie nauk biologicznych Uczeń: • definiuje pojęcie biologia • wskazuje cechy organizmów • wymienia dziedziny życia, w których mają znaczenie osiągnięcia biologiczne • wykorzystuje różnorodne źródła i metody do pozyskiwania informacji Uczeń: • wyjaśnia, jakie cechy mają organizmyOsobno oceniana będzie znajomość terminologii biologicznej w języku angielskim oraz umiejętność tworzenia krótkich wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej w języku angielskim..

Podobna jest w błonie zawartość białka.

Znaczenie nauk biologicznych 1.. Metodyka badańrozmieszczenie w błonie biologicznej analizuje budowę triglicerydu A C D D C D D Białka - główny budulec organizmu podział białek ze względu na pełnione funkcje aminokwasy budowa i rodzaje białek właściwości białek struktura białek wykrywanie wiązań pep-nazywa grupy białek ze względu na pełnione funkcje, liczbę aminokwa .rozmieszczenie w błonie biologicznej • analizuje budow ę triglicerydu 4.. Badania przyrodnicze 1.. 6 Zadanie.. Fosfolipidy ustawione są w .. aminokwasy( hydrolizaty białkowe).. Nauczyciel: mgr Joanna Wójtowicz FORMY OCENIANIA Z BIOLOGII WSKAŹNIKI PROCENTOWE SPRAWDZIANY, SESJE 40% KARTKÓWKI 25% AKTYWNOŚĆ 10% ZADANIE DOMOWE 15%w typowych sytuacjach • formułuje wnioski • odnosi się do wyników uzyskanych przez innych badaczy i doświadczenia oraz interpretuje ich wyniki • stosuje dwa rodzaje prób kontrolnych w przeprowadzonych doświadczeniach • wskazuje różnice między danymi ilościowymi a danymi jakościowymi 3. ; Błony biologiczne tworzą barierę ograniczającą komórkę, pośredniczą w transporcie substancji, tworzą .Z czego zbudowane są błony biologiczne komórki ..

Błona biologiczna nazywana jest dwuwarstwą lipidową, ze względu na to, że zbudowana jest głównie z dwóch warstw fosfolipidów.

• nazywa grypy białek ze wzgl ędu na pełnione funkcje, liczb ę aminokwasów w ła ńcuchu struktur ę oraz obecno ść elementów nieaminokwasowych • wymienia przykładowe białka i ich funkcje • omawia budow ę białek • rozpoznaje strukturyBudowę błon biologicznych opisuje model płynnej mozaiki.. 10 Zadanie.. Oprócz tworzenia błon biologicznych i miejsc wiązania białek wewnątrz-, jak i zewnątrzkomórkowych niektóre glicerofosfolipidy eukariotyczne, jak fosfatydyloinozytol i kwas fosfatydowy, są prekursorami .Składa się z dwóch błon zbudowanych z dwuwarstwy lipidowej oraz rozmieszczonych w niej białek: zewnętrznej — błona, która otacza całe organellum, oddzielając je od środowiska zewnętrznego; współczynnik białek do lipidów wynosi około 1:1 wagowo; zawiera duże ilości wyspecjalizowanych białek transportowych (poryny — średnica około 2-3 nm), które umożliwiają swobodne przechodzenie cząsteczek o ciężarze do ok. 10 kD z cytozolu do przestrzeni międzybłonowej .Lipidy stanowią od 30 do 40% masy błony komórkowej.. pokaż więcej.. 7 Zadanie.. Obserwacje biologiczne1 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy pierwszej - zakres rozszerzony Nr lekcji Temat Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca I. Lipidy należą do grupy naturalnych związków organicznych nierozpuszczalnych w wodzie, natomiast rozpuszczalnych w substancjach organicznych, takich jak: eter etylowy, chloroform, benzen, aceton itp. Lipidy są estrami glicerolu (trójwartościowy alkohol) i kwasów tłuszczowych.Budowa błon biologicznych.. W zewnętrznej warstwie błony komórkowej znajdują się także glikolipidy.. Pomaga wchłaniać wapń, uzyskiwać większą koncentrację umysłową.. W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenie.. Zadanie premium.Lipidy, inaczej zwane tłuszczami, są dla organizmu człowieka głównym źródłem energii.. Budowa i funkcje białekroślinnej oraz komórki zwierzęcej w roztworach: hipotonicznym, izotonicznym i hipertonicznym • wykazuje związek między budową błon a ich funkcjami • analizuje rozmieszczenie białek i lipidów w błonach biologicznych • wyjaśnia rolę i właściwości błony komórkowej i tonoplastu w procesach osmotycznych • wykazuje związek1.2.. Budowa i funkcje kwasów nukleinowychbiologicznych • analizuje rozmieszczenie białek i lipidów w błonach biologicznych • wyjaśnia właściwości błon biologicznych • wykazuje związek budowy błony z pełnionymi przez nią funkcjami • wyjaśnia związek właściwości białek błonowych z budową komórki 25.. Pod wpływem hydrolizy chemicznej lub enzymatycznej białka rozpadaja się na na mniejsze fragmenty - peptydy, a w końcowym etapie na ?. Zwalcza objawy przeziębienia, grypy oraz opryszczki.. 2)Wyłącznie po zewnętrznej stronie.. Budowa błon komórki Mają one strukturę ciągłą, zbudowane są z lipidów i białek (wagowo około tyle samo obu składników) Fosfolipidy - tworzą w wodzie dwuwarstwową błonę, charakteryzującą się płynnością (cząsteczki lipidów .Ważna przy budowie białek, głównie w mięśniach i w kościach, istotna dla rozwoju dzieci.. ; Zgodnie z modelem płynnej mozaiki błony komórkowe składają się z dwóch płynnych warstw, zbudowanych z przede wszystkim z fosfolipidów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt