Charakterystyka techniczno-ekonomicznych czynników lokalizacji przemysłu

Pobierz

Liczba czynników lokalizacji nie jest stała - ciągle się zwiększa.. - zasoby wody.. Techniczno-ekonomiczne Rynek zbytu Infrastruktura techniczna Zasoby siły roboczejPrzykładowe techniczo-ekonomiczne czynniki lokalizacji przemysłu: sprzyjająca przedsiębiorcom polityka podatkowa;CZYNNIKI LOKALIZACJI PRZEMYSŁU :-PRZYRODNICZE *baza surowcowa *zasoby wody *baza energetyczna * czynniki ekologiczne ( ograniczenia środowiska przyrodniczego - ochrona przyrody )-EKONOMICZNE * rynek zbytu * zasoby i kwalifikacje siły roboczej * zaplecze naukowo - badawcze i techniczne * korzyści aglomeracji i infrastruktura techniczna * kapitał-SPOŁECZNO - POLITYCZNE *polityka państwa * czynniki społeczne * preferencje inwestorów * czynniki strategiczneCzynnik lokalizacji - czynnik który wpływa na wybór umiejscowienia, rodzaju i wielkości działalności gospodarczej, obiektu lub zespołu obiektów na określonym obszarze .. Czynniki przyrodnicze: baza.. Miejsce lokalizacji każdego zakładu przemysłowego zależy od tzw. czynników lokalizacji.. - siła robocza.. 2.Przemysł wysokiej technologii (ang. high-tech industry) - gałąź przemysłu wykorzystująca najnowsze .CZYNNIKI.. Główny Urząd Statystyczny (GUS) definiuje biogaz jako gaz składający się głównie z metanu i dwutlenku węgla, który uzyskuje się w procesie beztlenowej fermentacji biomasy [5].Pełny opis przedmiotu: Tematyka wykładów: Przemysł spożywczy jako przedmiot inwestowania..

Zależność działów przemysłu od czynników lokalizacjiCzynniki lokalizacji przemysłu.

CZYNNIKI LOKALIZACJI PRZEMYSŁU czynniki społeczno-polityczne (społeczne, upodobania przedsiębiorcy, strategiczno-wojskowe) czynniki techniczno-ekonomiczne(transport i łączność, korzyści aglomeracji, rynek zbytu, postęp naukowo techniczny, .Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne realizacji nowoczesnych ekranów akustycznych .. Czynniki lokalizacji przemysłu przetwórczego dzieli się zazwyczaj na przyrodnicze i pozaprzyrodnicze (społeczno-gospodarcze).. Wykwalifikowana siła robocza.. Wysoka kapitałochłonność przemysłu high‑tech powoduje, że rozwija się on przede wszystkim w państwach wysoko rozwiniętych.Czynniki lokalizacji przemysłu Cele lekcji: - poznasz podział czynników lokalizacji przemysłu - dowiesz się, jaka jest zależność działów przemysłu od czynników lokalizacji Czynniki pozaprzyrodnicze.. Typy (rodzaje) lokalizacji przemysłu a) lokalizacja przymusowa b) lokalizacja związana c) lokalizacja swobodna (dowolna) 2.. Projektowanie procesu technologicznego i produkcyjnego.podział okręgów przemysłowych., czynniki lokalizacji okręgów przemysłowych, okręg przemysłowy, rozmieszczenie okręgów przemysłowych w Polsce, okręgi przemysłowe.. Rozmieszczenie i rozwój obszarów koncentracji przemysłu na wybranych przykładach ..

...Każda gałąź przemysłu ma pewne z góry określone czynniki lokalizacji.

Do pierwszej grupy zalicza się takie branże, w przypadku których transport surowca na duże odległości jest niemożliwy bądź nieopłacalny.. Czynniki przyrodnicze (naturalne)Do podstawowych czynników lokalizacji przemysłu należą: uwarunkowania techniczno-ekonomiczne (wyposażenie w sieć transportową i łączność, korzyści aglomeracji, bliskość rynku zbytu, postęp naukowo-techniczny, duży zasób wykwalifikowanej kadry pracowniczej); uwarunkowania przyrodnicze (zasobność w łatwo dostępne surowce mineralne, surowce .Czynniki lokalizacji Przemysł, w odróżnieniu od produkcji rolnej, jest od podstaw tworzony przez człowieka -nie może więc powstać w każdym miejscu.. Do twardych zaliczamy: - wysokość czynszów dzierżawy,Czynniki lokalizacji przemysłu: Wapienie- przemysł mineralny, cementowy, materiałów budowlanych, Dogodne zaopatrzenie w węgiel - sąsiedztwo GOP - przemysł chemiczny, hutniczy Lasy - przemysł celulozowo-papierniczy, Rynek zbytu - przemysł lekki elektromaszynowy.. rozmieszczenie .Przemysł - terminologia i najważniejsze informacje.. W każdym wierszu tabeli zaznacz literę oznaczającą państwo, Na mapie .lizację biogazowni mają czynniki środowiskowe, przestrzenne, ekonomiczne, spo-łeczne, polityczne, prawne i techniczno-technologiczne.. Przyrodnicze czynniki lokalizacji przemysłu: Baza surowcowa; Dostęp do wody; Stan środowiska naturalnego; Warunki terenowe; Warunki klimatyczne; Pozaprzyrodnicze czynniki lokalizacji przemysłu: Z grupy czynników technicznych: Baza energetyczna; Infrastruktura technicznaCZYNNIKI LOKALIZACJI PRZEMYSŁU czynniki społeczno-polityczne (społeczne, upodobania przedsiębiorcy, strategiczno-wojskowe) czynniki techniczno-ekonomiczne (transport i łączność, korzyści aglomeracji, rynek zbytu, postęp naukowo techniczny, pracownicy: liczba, kwalifikacje, wymagania płacowe) czynniki przyrodnicze (surowce mineralne, surowce .Czynniki lokalizacji przemysłu..

Czynnik lokalizacji.

- rynek zbytu produktów.. Uczestnicy procesu inwestycyjnego Zasady lokalizacji ogólnej i szczegółowej zakładów przemysłu spożywczego.. Założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji.. Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ 1.Wymień czynniki sprzyjające lokalizacji przemysłu wysokiej technologii.. Przedmiotem lokalizacji może być produkcja przemysłowa, uprawy rolne, infrastruktura techniczna, osiedla mieszkaniowe, obiekty handlowe, usługowe i rekreacyjne.Czynniki lokalizacji przemysłu wysokiej technologii.. Czynniki przyrodnicze: baza surowcowa - stanowią ją surowce jak i półprodukty.. Dostrzega się szereg czynników wpływających na klimat akustyczny w obrębie dróg, co opisano szczegółowo w literaturze naukowej [6 ,7 ,8].. przemysłowymi.. - złoża surowców mineralnych.. CZYNNIKI LOKALIZACJI PRZEMYSŁU czynniki społeczno-polityczne (społeczne, upodobania przedsiębiorcy, strategiczno-wojskowe) czynniki techniczno-ekonomiczne(transport i łączność, korzyści aglomeracji, rynek zbytu, postęp naukowo techniczny,.Czynniki lokalizacji przemysłu..

Co doprowadziło do podziału czynników lokalizacji przemysłu na miękkie i twarde.

Wraz z rozwojem przemysłu wysokich technologii oraz odgrywaniem przez niego coraz większej roli w światowej gospodarce, rośnie także znaczenie do tej pory niedocenianych czynników lokalizacji przemysłu, takich jak infrastruktura społeczna czy zaplecze naukowo-badawcze oraz przyjazna polityka państwa, maleje z kolei rola czynników tradycyjnych - przede wszystkim dostępu do bazy surowcowej i bazy energetycznej .Czynniki lokalizacji nowoczesnego przemysłu to nowoczesna infrastruktura, zaplecze naukowo‑badawcze, czyste i przyjazne człowiekowi środowisko.. Charakterystyka.. Wśród czynników społeczno-politycznych są czynniki polityczne, społeczne, strategiczno-wojskowe i behawioralne .W ich obrębie można wyróżnić takie poddziały jak: czynniki techniczne, czynniki społeczno-gospodarcze, czynniki polityczne.. Szczególną uwagę zwrócono na zakres postrzegania współczesnychTemat: Czynniki lokalizacji przemysłu 1.. - warunki klimatyczne.. Tak jest w przypadku przemysłu cukrowniczego; buraki cukrowe wskutek transportu tracą bardzo na jakości.Rola czynników lokalizacji przemysłu zmienia się w czasie.. ekonomicze (produkcyjna), społeczne, przestrzenne.. Zakłady przetwórstwa położone w bezpośrednim sąsiedztwie bazy surowcowej.. Najważniejsza baza surowcowa jest w przypadku przemysłu wydobywczego.Podział czynników lokalizacji przemysłu U CZYNNIKI PRZYRODNICZE baza surowcowa zasoby wodne (dostęp do wody) walory przyrodnicze i krajobrazowe właściwości terenu warunki klimatyczne bariery ekologiczne CZYNNIKI POZAPRZYRODNICZE TECHNICZNO--EKONOMICZNE rynek zbytu zasoby siły roboczej i jej kwalifikacje dostępność terenów budowlanychad.. O lokalizacji zakładów decyduje więc surowiec.. - kapitał.. Dlatego, przed rozpoczęciem inwestycji, analizuje się i ocenia: przydatność danego terenu, biorąc pod uwagę koszty budowy i funkcjonowania fabryki.. (uprzemysłowienie) Proces szybszego rozwoju przemysłu w stosunku do innych sektorów gospodarki.. Zakłady.. - ukształtowanie terenu.. Uwarunkowania, jakie musi spełniać każdyWśród czynników ekonomiczno-technicznych wyróżnia się rynek zbytu, transport (dostępność komunikacyjna), siłę roboczą, korzyści aglomeracji, postęp naukowo-techniczny.. Czynniki lokalizacji przemysłu przetwórczego dzieli się zazwyczaj na przyrodnicze i pozaprzyrodnicze (społeczno-gospodarcze).. Przemysł, usługi i powiązany z nimi transport dostarczają ludziom wartości, zaspokajając ich potrzeby.. Pod koniec XX wieku wyróżniano 24 czynniki lokalizacji, które najogólniej dzielimy na przyrodnicze (naturalne), techniczno-ekonomiczne i społeczno-polityczne (pozanaturalne)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt