Odpowiedź na wystąpienia pokontrolne

Pobierz

Urząd Miejski Wrocławia.. Odpowiedź na wystąpienie inspektora pracy powinna zawierać informację o terminie, sposobie oraz zakresie wykonania tych wniosków.odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Podmiot publikujący: Biuro Rady Miejskiej Informację wytworzył: Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska Data wytworzenia: 7 czerwca 2022 Informację opublikował: Bożena Dacko Data publikacji: 22 czerwca 2022.. XVI kadencja 2021-2022; Prawo; Nagroda Młodzieżowej Rady Miasta Lublin dla osób zasłużonych dla dzieci i młodzieży .Odpowiedź na zalecenia pokontrolne RIO Informacja ogłoszona dnia 2014-10-09 11:50:47 przez Robert Kamienik , informacja należąca do archiwum ZałącznikiMay 1, 2022Wystąpienie pokontrolne.. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli - LZG-4114-02-04/21012,I/12/007 z dnia 24.01.2013 r Informacja ogłoszona dnia 2013-03-21 10:39:09 przez Rafał Lewandowski ZałącznikiW odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Nr RIO.I.6011-19/05 przedkładam informację nt. sposobu wykonania zaleceń.. 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8. tel.. Pracodawca ma wątpliwości co do jednego z wniosków w nim zawartych, nie rozumie dokładnie co musi .Wystąpienia wydane na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy o PIP nie mają również charakteru aktu lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami .Odpowiedź na wystąpienie Author: OIP Bydgoszcz Last modified by: OIP Kielce (Marek Kocznur) Created Date: 7/28/2001 10:37:00 PM Company: Państwowa Inspekcja Pracy Other titles: Odpowiedź na wystąpienieW przypadku ich wydania, podczas rekontroli, inspektor pracy PIP łatwiej i szybciej dostrzega nieprawidłowości jakie miały miejsce w kontrolowanym podmiocie..

Wystąpienia/zalecenia pokontrolne.

pobierz plik: [ Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne RIO ] pobierz plik: [ Załącznik do odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne RIO ] utworzony: 07-07-2004 / modyfikowany: 23-08-2004. wprowadził (a): Daniel Mitros.Mar 24, 2021Wystąpienie po kontroli PIP - odpowiedź pracodawcy Pracodawca ma 30 dni na odpowiedź na wystąpienie inspektora pracy W odpowiedzi na wystąpienie pracodawca powinien więc wskazać, kiedy i jakie działania podjął w celu usunięcia nieprawidłowości ujawnionych w wyniku kontroli.Pracodawca ma 30 dni na odpowiedź na wystąpienie inspektora pracy.. Podjęcie działań zmierzających do pełnego oszacowania skutków finansowychwynikających z nieprawidłowego wykonywania obowiązków przez inwestorazastępczego, w zakresie udzielania zamówień publicznych i rozliczania kosztów robót, przy .Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne AK_SM_2018_OK Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Lublin Odpowiedzialny za treść informacji : Jacek KucharczykOdpowiedź na wystąpienie pokontrolne RIO.I.092.72.2012 z dnia 12 października 2012 r. Informacja ogłoszona dnia 2013-01-21 13:58:54 przez Rafał Lewandowski ZałącznikiZ uwagi na to, że wystąpienie pokontrolne powinno zawierać stwierdzenia opisane w protokole kontroli, należy sprawdzić: • czy określony stan faktyczny został udokumentowany w aktach, a każda nieprawidłowość stwierdzona przez inspektorów w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych została potwierdzona kserokopią stosownego dokumentu lub oświadczeniem osoby odpowiedzialnej za jej wystąpienie,odpowiedź na wystąpienie pokontrolne..

Jak powinna brzmieć odpowiedź na wystąpienie inspektora pracy.

222 -500 109lub222 -500 115Strona główna.. NIP 896-10-03-529 REGON 001094670.WYSTĄPIENIE POKONTROLNE ZALECENIA POKONTROLNE (po kontroli aptek) (Świadczeniodawcy i osoby uprawnione): Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008, Nr 164, poz. 1027, z późn.. Regionalnej Izby Obrachunkowej.. Urząd Miejski w Słupsku.Transmisja obrad Rady Miasta - na żywo; Budżet miasta Lublin; Raport o stanie miasta Lublin; Wybory ławników sądowych; Archiwum VII kadencja (2014-2018) Archiwum I-VI kadencja; Kontakt; Młodzieżowa Rada Miasta Lublin.. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w wystąpieniu pokontrolnym.. Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.. zm.), w związku z art. 48 ust.. w Lublinie.. Czy wystarczy napisać, że zostały wykonane wnioski o nr 1, 2 i 3?. 91 4303-315, 91 4342-413, fax 91 4330-250 , e-mail: Informacja dla Obywatela tel..

Pismo _stanowiące _odpowiedź _na _wystapienie _pokontrolne.pdf 0.14MB 9.

Odpowiedź na zalecenia pokontrolne Author: S. Doliński Last modified by: Dorota Rubacha Created Date: 1/13/2005 5:01:00 PMpokontrolne, w którym Izba wypowiada się co do wiedzy oraz co do ocen11.. Na terenie zakładu pracy po zakończeniu kontroli pracodawca, drogą pocztową, otrzymał skierowane przez inspektora pracy pismo o nazwie "Wystąpienie".. Czy można wykonać wnioski z wystąpienia, jeśli są one niezgodne z obowiązującymi przepisami?Nawiązując do wystąpienia pokontrolnego RIO - II - 60/59/2004 z dnia 13 grudnia 2004 roku przesyłam sprawozdanie w formie pisemnej i elektronicznej (dyskietka) z realizacji zaleceń pokontrolnych.. Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. w cz. 19 Budżet, finanse i instytucje finansowe.WYSTĄPIENIA POKONTROLNE - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.Konsekwencje wystąpienia wydanego przez inspektora pracy po kontroli w zakładzie.. W sytuacji, gdy na podstawie różnych kontroli, formułowano takie same wnioski, wskazywać to będzie dodatkowo na powtarzalność wcześniej zdiagnozowanego problemu.Wystąpienie powinno zawierać wnioski pokontrolne i ich podstawę prawną.. Podmiot kontrolowany lub organ sprawujący nad nim nadzór, do którego skierowano wystąpienie, musi w terminie określonym w tym dokumencie, nie dłuższym niż 30 dni, zawiadomić odpowiedni organ PIP o terminie i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych (art. 36 ustawy)..

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne znak RIO-091/70/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. informuję o realizacji wniosków zawartych w wystąpieniu: 1.

7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. oOdpowiedź na wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli nr P/11/134 WOpis okresie od 29 sierpnia do 28 listopada 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła w Urzędzie kontrolę utrzymania przez gminy czystości i porządku w miejscach publicznych.Wystąpienia pokontrolne - Wydział Polityki Społecznej Kontrole realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (ŚR), pomocy osobom uprawnionym do alimentów (FA) oraz pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500 +)W wystąpieniu pokontrolnym inspektor pracy wniósł o wyciągniecie konsekwencji dyscyplinarnych wobec kadry kierowniczej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt