Plan pracy zajęć rewalidacyjnych dla ucznia upośledzonego w stopniu lekkim

Pobierz

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim .rewalidacja indywidualna • oligo • pliki użytkownika adawol przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Zestaw ćwiczeń rewalidacyjnych.doc, Scnariusz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.docPlik ROCZNY PLAN PRACY ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH.doc na koncie użytkownika wojtekgim • folder Rewalidacja • Data dodania: 20 wrz 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy IV z .. w stopniu lekkim Program - wzór opracowała pedagog PPP w Rabce Zdroju na potrzeby szkoleniowe.. IPET Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny - Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.. 2 przywoływanego rozporządzenia 1: "W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności: Organizacja zajęć: Zajęcia będą prowadzone dwa razy w tygodniu w ramach zajęć rewalidacyjnych.. Autor: Halina Kondrat, edukacja wczesnoszkolna, Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemiatyczach : Zgłoszone przez: Halina .Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U..

Sprawność intelektualna utrzymuje się na poziomie upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim.

W pracy rewalidacyjnej należy postępować zgodnie z następującymi zasadami: -INDYWIDUALNY PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA UCZNIA KLASY V C ( KLASY INTEGRACYJNEJ )SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ROZPOZNANIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ W STOPNIU UMIARKOWANYM KATARZYNA SZCZECHOWICZ; Indywidualny plan pracy rewalidacyjno- wychowawczej dla ucznia z porażeniem mózgowym Anna PalmowskaProgram zawiera cele rewalidacyjne opracowane dla ucznia kl.I gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz sposoby ich realizacji.. Indywidualny program zajęć rewalidacyjno .Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy kl. V, autyzmPojęcia przestrzenne - scenariusz zajęć rewalidacyjnychScenariusz zajęć rewalidacyjnych - Zasady i postępowanie w sytuacji zagrożenia pożaremĆwiczenia percepcji pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej - rewalidacjaRewalidacja uczniów słabowidzących - scenariusz zajęćScenariusz zajęć rewalidacyjnych dla .Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych Uczniowie z niepełnosprawnością uczęszczający do klasy .. w stopniu lekkim Zajęcia rewalidacyjne Podstawowe zasady .. Krótka charakterystyka.. • Tanajewska .1 Indywidualny program rewalidacji dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Diagnoza: Diagnoza medyczna: mózgowe porażenie dziecięce (spastyczne, 4-kończynowe)..

Scenariusz zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Opracowany program rewalidacji indywidualnej- wzór- powstał na podstawie zaleceń .. Szkolne zestawy programów nauczania składające się z: 1.Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno-wychowawczej .. Jerzmanowice.. Łańcut.. Stworzenie warunków poczucia bezpieczeństwa, życzliwej pomocy.3.. 04.19. roku w Inowrocławiu( na podstawie orzeczenia nr .). została zakwalifikowana do indywidualnych zajęć rewalidacyjno .Scenariusz zajęć indywidualnych dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim : Etap edukacyjny: II etap edukacji : Opis: Bogacenie słownictwa i wiadomości związanych z jesienią.. Jest to pedagog, który ma dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych, by podczas nich stymulować rozwój intelektualny dziecka.Program zajęć rewalidacyjnych Program zajęć rewalidacji indywidualnej z uczniem klasy szóstej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Rewalidacja - (łac. re - znów, valius - mocny) jest to oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną choroba lub urazami.Rewalidacja przystosowuje upośledzonego do życia w społeczeństwie.2.. Istotnie obniżone są: • Zasób wiadomości ogólnych • Znajomość słów i umiejętność ich definiowania • Rozumienie sytuacji .G..

Zasady pracy z uczniem: 1.

Anna R. urodzona 02.. Zgodnie z § 6 ust.. Szkoła Podstawowa nr 2018/2019 1 Uczeń: XXX Klasa: II Osoba realizująca program- XXX FormaPedagogika, Plany pracy Program zajęć rewalidacyjnych.. W trakcie zajęć trudności są stopniowane z uwzględnieniem złożoności tych czynności i możliwości percepcyjnych ucznia, czyli: stopniowanie trudności w zakresie objętości i przystępności opracowywanego materiału,Ponadto, trzeba nauczyć współdziałania w grupie, wyrabiać wrażliwość na piękno przyrody, na estetykę życia codziennego, rozwijać zainteresowania.. Podczas opracowywania IPET dla któregokolwiek ucznia niepełnosprawnego (niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących, z niepełnosprawnością rucho- .. Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim inaczej niedorozwój umysłowy .W szkole, w której jest uczeń o tak specjalnych wymaganiach edukacyjnych, powinien być zatrudniony specjalista, czyli oligofrenopedagog..

Indywidualny Program Zajęć Rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Zespół orzekający wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim.. Utrwalenie pisowni wyrazów z rz niewymiennym.. Pobierz (doc, 27,5 KB) Podgląd treści.. Z 2013r poz. 529)" Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym wdla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U.. Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, kl. I gimnazjum na cykl trzyletni.Scenariusz zajęć rewalidacyjnych z uczniem niepełnosprawnym umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej ogólnodostępnej .. Praca rewalidacyjna z uczniem z niepełnosprawnością realizowana jest w oparciu o program dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowo-edukacyjnych.. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.. Chłopiec posiada niski zasób wiadomości i słownictwa.Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, mają możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół, a więc i w szkołach ogólnodostępnych.Zalecenia co do formy kształcenia zapisane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego są tylko sugestią.Danuta Turłaj • IPET dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - przedszkole • 7 Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze: Podczas bieżącej pracy nauczyciela oraz zajęć rewalidacyjnych z terapeutą pedagogicznym należy kształtować czynności samoobsługowe i nawyki higieniczne.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 30 stycznia 1997r., w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, w mojej pracy indywidualnej z uczniem realizuję następujące cele: Cel głównybezpośredniej pracy z uczniem w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych .. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.. Zakłada się współpracę z rodzicami oraz wdrażanie ich w proces terapeutyczny.. Programy nauczania .. Podstawą opracowania tego programu zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy II były zalecenia zawarte w orzeczeniu wydanym przez PPP.PROGRAM REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ UCZNIA KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: JOANNA SKOLASA Diagnoza Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Uczeń upośledzony w stopniu lekkim uczęszczający do szkoły ogólnodostępnej.. Indywidualny Program Zajęć Rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.. Dlatego też treści zostały zaczerpnięte z " Programu nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim" oraz .2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt