Krytyczny punkt kontroli przykład

Pobierz

CCP jest najważniejszym miejscem w cyklu produkcji żywności.. Gość oczekuje, że zamawiając danie w restauracji, otrzyma posiłek smaczny i zdro­wy.. Zagrożenie należy rozumieć jako biologiczny, chemiczny lub fizycznyNiekiedy kontrola jednej operacji w danym punkcie krytycznym procesu produkcji może wyeliminować lub zredukować do poziomów dopuszczalnych zagrożenia mogące wystąpić w innych punktach, w wyniku czego stają się one nieistotne dla jakości zdrowotnej końcowego produktu.. ETAP 1 ETAP 2 ETAP KOŃCOWY Dla wybranych produktów zespół powinien przygotować schematy procesu technologicznego tzw. Diagramy przepływu.. Diagramy powinny zawierać: Stosowane surowce Produkcję Przetwórstwo Pakowanie Przechowywanie po dystrybucjęJednym z najważniejszych etapów budowy i wdrażania systemu HACCP jest wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontroli, przy wykorzystaniu drzewa decyzyjnego Codex Alimentarius.. To właśnie w krytycznym punkcie kontroli występuje najwyższe ryzyko powstania nieprawidłowości w procesie produkcyjnym, które mogą w konsekwencji decydować o niezdatności lub zniszczeniu .Krytyczny Punkt Kontrolny (KPK) Critical Control Point (CCP) (ang.) Krok, w którym kontrola (sterowanie, opanowanie) może być zastosowana i jest niezbędna dla zapobieżenia lub wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa żywności lub zredukowania go do akceptowanego poziomu..

Takim przykładem może być pasteryzacja.

Ma to na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie zagrożenia do poziomu dopuszczalnego.Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (Zasada 2) Jako środek pomocniczy przy identyfikacji krytycznych punktów kontroli (KPK) proponuje się często tzw. "drzewko decyzyjne", tj. logiczną sekwencję pytań i odpowiedzi w odniesieniu do każdego produktu lub etapu procesu, pozwalającą na określenie najbardziej istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności miejsc i etapów procesu.Warto zaznaczyć na schemacie zidentyfikowane krytyczne punkty kontroli.. Dzieje się tak dlatego, że żaden kolejny etap procesu nie wyeliminowałby błędu, który mógłby się pojawić w CCP.. Krytyczny Punkt Kontroli (KPK), (Critical Control Point, CCP) - jest to czynność lub etap procesu, gdzie można zastosowań środki kontroli w celu zapobieżenia występowania zagrożenia, wyeliminowania go lub ograniczenia go do akceptowalnego poziomu.HACCP System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.. Krytycznym Punktem Kontroli ( Critical Control Point - CCP ) określamy miejsce, proces lub operację, w których należy podjąć środki kontrolne i zapobiegawcze w celu wyeliminowania, zapobieżenia bądź zminimalizowania zagrożenia.HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) czyli Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny jest metodą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności..

HACCP polega na ustaleniu krytycznych punktów kontrolnych danego procesu i na ich efektywnej kontroli.

Wyprodukowanie dobrej jakości potraw zależy zarówno od jakości surowca, jak i od sposobu postępowania z tym surowcem w toku produkcji, przetwarzania, przechowywa­nia i dystrybucji potraw.Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli (również system HACCP od ang. Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP ) - postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością.Krytyczny punkt kontroli, KPK, CCP (od ang. critical control point) - jest to etap, który przy swoich parametrach technologicznych (lub zmodyfikowanych) skutecznie i ostatecznie usuwa zagrożenia lub ogranicza je do poziomu, jaki można uznać za bezpieczny.krytycznych punktów kontroli pozwalający na zmniejszenie czę-stotliwości odnawiania dokumentacji ustanowienia CCP..

Przeglądaj przykłady użycia 'Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli' w wielkim korpusie języka: polski.

Krytycznym Punktem Kontroli (Critical Control Point - CCP) określamy miejsce, proces lub operację, w których należy podjąć środki kontrolne i zapobiegawcze w celu wyeliminowania, zapobieżenia bądź zminimalizowania zagrożenia.W odróżnieniu od CP (punktów kontrolnych), krytyczne punkty kontroli wymagają stałego monitoringu.. System ma na celu rozpoznanie, ocenę i kontrolę zagrożenia żywności podczas wszystkich etapów jej produkcji i dystrybucji.. SekwencjaOkreślanie krytycznych punktów kontrolnych - gdy znane są wszystkie możliwe zagrożenia z powyższej analizy, ustalane są Krytyczne Punktu Kontroli (CCP) (sytuacje, gdzie niebezpieczeństwo jest największe), aby osiągnąć optymalną kontrolę bezpieczeństwa żywności.. Jednym z najważniejszych etapów budowy i wdrażania systemu HACCP jest wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontroli, przy wykorzystaniu drzewa decyzyjnego Codex Alimentarius.. P rzy praktycznym wdrażaniu systemu HACCP, zgod-nie z doświadczeniem autora, optymalnie należy zastosować zalecenia Kodeksu Żywnościowego poprzez zastosowanie dwunastu zasad..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt