Edukacja zdrowotna dorosłych a prozdrowotny styl życia

Pobierz

Model edukacji zdrowotnej zorientowanej na czynniki ryzyka.. Wskaż na czym polega dbałość o zdrowie w okresie młodości i wczesnej dorosłości - podaj przykłady takich działań.. Wyżej cenione jest jedynie szczęście rodzinne.Książki z księgarni, Edukacja zdrowotna Wydanie 2 Podręcznik przedstawia teorię i metodykę współczesnej edukacji zdrowotnej Autor Barbara Woynarowska, Wydawnictwo PWN .. Przybliża też historię, ewolucję i podstawy teoretyczne .Aby kształtować właściwe nawyki dbałości o zdrowie własne i innych ludzi warto zainwestować w tzw. edukację zdrowotną.. Na zachowanie dobrego zdrowia jako jedną z najważniejszych wartości codziennego życia wskazuje niemal trzy piąte badanych (57%).. Zachowania zdrowotne 2.3.3.. Niniejsza rozprawa wychodzi naprzeciw wzrastającemu zainteresowaniu poczuciem jakości życia uczniów oraz charakterystyką ich prozdrowotnego stylu życia.. 5 Wyjaśnij, co oznacza odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi.2 Małgorzata Posłuszna, Edukacja zdrowotna we współczesnej szkole program prozdrowotny dych ludzi zachowania zdrowotne, które będą decydować o ich zasobach wnoszonych w dorosłe życie czy czynnikach zagrażających zdrowiu ich lub innych ludzi.. Bardzo ważne jest, aby była ona łącznikiem pomiędzy wiedzą i doświadczeniami dziecka wyniesionymi z domu, a kompetencjami jakie powinno osiągnąć, kiedy wkroczy w dorosłe życie.Inspiracją do podjęcia tematu była chęć zwrócenia uwagi na problemy ucznia borykającego się z problemami zdrowotnymi kończącego szkołę ponadgimnazjalną i stojącego przed progiem dorosłego życia..

Charakterystyka zachowań zdrowotnych dorosłych Polaków 2.4.

Definiowanie zdrowia potocznie i profesjonalnieDef zdrowia WHO 1946r.. a nietylko brakiem choroby czy niedomagania.oddziaływania edukacji zdrowotnej.. Edukacja zdrowotna to proces uczenia się dbania o zdrowie własne i społeczności, w której się żyje [2].Dbanie o kondycję psychiczną.. Wszyscy, którzy chcą prowadzić zdrowy styl życia powinni pamiętać, że o pełnym zdrowiu możemy mówić wtedy, gdy ciało i umysł są w równowadze.. WszystkieProwadzenie edukacji prozdrowotnej jest powinnością każdego nauczyciela .. Rola mass mediów w edukacji zdrowotnej społeczeństwa ma jednak charakter niejednoznaczny - z jednej strony Internet, prasa, radio, telewizja mogą wspierać podejmowanie aktywności prozdrowotnych, z drugiej natomiast mogą być nośnikiem treści promujących niezdrowy styl życia.08 zag 2.3.1.. Proces edukacyjny powinien uwzględniać nie tylko uczenie się kwestii nowych, ale także oduczanie się starych, a więc wyzbywanie się nieaktualnej wiedzy czy nieprzydatnych umiejętności na rzecz tych aktualnie ważnych.Edukacja zdrowotna jest procesem dydaktyczno-wychowawczym, w którym uczniowie uczą się jak żyć, aby: zachować i doskonalić zdrowie własne i innych ludzi oraz tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu, a w przypadku choroby lub niepełnosprawności aktywnie uczestniczyć w jej leczeniu, radzić sobie i zmniejszać jej negatywne skutki.Według Antoniny Ostrowskiej edukacja zdrowotna w okresie dorastania polega na "ukazywaniu takich stylów życia, które są najbardziej sprzyjające stymulowaniu rozwoju osobowego, utrzymaniu zdrowia fizycznego oraz wykorzystaniu indywidualnych oraz zbiorowych potencjałów rozwojowych w celu wzbogacenia osobowości człowieka" 115..

Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły.

Profilaktyka zdrowotna w tym zakresie polega przede wszystkim .Choroba - stan, gdy człowiek ma złe samopoczucie i odczuwa dyskomfort związany z codziennymiczynnościami.. Jesteśmy bowiem przekonane, że dobrze zakorzenione wiadomości, umiejętności, .. zdrowy styl życia, zgodnie z planem promocji zdrowia na dany .Zachowaniu i doskonaleniu potencjału zdrowotnego sprzyjają zachowania prozdrowotne związane w szczególności z racjonalnym sposobem żywienia, podejmowaniem rekreacyjnej aktywności fizycznej, korzystaniem z badań profilaktycznych, efektywnym radzeniem sobie ze stresem psychologicznym oraz unikaniem substancji psychoaktywnych i ryzykownych kontaktów seksualnych.Program zajęć pozalekcyjnych z edukacji prozdrowotnej "W zdrowym ciele zdrowy duch" jest zgodny z podstawą programową dla I etapu kształcenia szkoły podstawowej, treściami zawartymi w programie nauczania w kl. I-III, Programem Wychowawczym klas I-III, Programem Profilaktyki Szkoły oraz Statutem Szkoły..

Omawia głowne definicje, podejścia i koncepcje zdrowia oraz sposoby promocji prozdrowotnego stylu życia.

Proces uświadamiania istoty tro- ski o zdrowie jest kluczowym elementem dającym solidne podstawy dla kreowania prozdrowotnego stylu życia.Model edukacji zdrowotnej zorientowanej na zdrowie gdzie priorytetem głównym są ludzie i miejsca.. Istotą edukacji zdrowotnej jest modyfikowanie zachowań ludzi, nauczenie ich radzenia sobie z różnego rodzaju przeciwnościami oraz ułatwianie podejmowania decyzji w sprawach dotyczących zdrowia.o zachowaniach zdrowotnych i stylu życia ludzi dorosłych.. Wsparcie społeczne 2.4.1. to działania na rzecz zdrowia wewnątrz szkoły, obejmuje pracowników i uczniów; natomiast szkoła promująca zdrowie uwzględnia to co się dzieje Na rzecz zdrowia wewnątrz szkoły ale wykracza poza higienę, jest to współpraca z rodzicami i społecznością lokalną (szkoła w dialogu).. Zdrowie jest stanem dobrego samopoczucia fiz., psych i społ.. "Edukacja zdrowotna to proces wzajemnie ze sobą powiązanych elementów, 3 .. bezpieczeństwa i niemalże w równym stopniu będą miały charakter prozdrowotny, proekologiczny i prospołeczny.. Prozdrowotny styl życia oznacza: • źe ludzie podejmują świadomie działania ukierunkowane na zwiększenie potencjału swego zdrowia (przedrostek "pro­ odnosi się do wzorów zachowań i działań ludzi korzystnych dla zdrowia, ku zdrowiu do zdrowia, określanych, jako prozdrowotne) • oraz eliminują zachowania zagrażając mu.zdrowotnych oraz zdrowego stylu życia Edukacyjne Przekazywanie wiedzy, ułatwienie zrozumienia zdrowia jako podstawy do podejmowania decyzji i działania Przekazywanie informacji o przyczynach i skutkach zachowań zagrażających zdrowiu, poznawanie postaw i wartości, kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia Zorientowane na jednostkęEdukacja zdrowotna powinna być elementem edukacji całożyciowej, tj. kształcenia przez całe życie..

Wszelkie niedostatki w tym zakresie trudno poddają się korekcji w dalszych latach życia.

Zdrowie jest jednym z podstawowych dóbr cenionych w polskim społeczeństwie.. PROZDROWOTNY STYL ZYCIA edukacja zdrowotna.doc • zagadnienie 8 - nakłada się na 6-7Edukacja zdrowotna nabiera szczególnego znaczenia we wczesnym okresie życia dziecka.. Promocja zdrowia w szkole ?. Program jest dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym.Edukacja zdrowotna, to proces kształcenia ukierunkowany na zmianę szkodliwych i promocję prozdrowotnych stylów życia osób, ich rodzin i grup społecznych.. Nasza szkoła podejmuje działania promujące zdrowie.. Działania edukacyjne podejmowane w celu umacniania zdrowia (programy edukacyjne dotyczące dbania o swoje zdrowie, higienicznego stylu życia).. Kształtowanie pro zdrowotnego stylu życia powinno opierać się na dwóch pod-stawowych elementach [10]: stworzenie takich warunków, aby proponowany styl życia mógł być realizo-Zapoznanie się z charakterystyką holistycznego modelu zdrowia Zdobycie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do podejmowania działań zorientowanych na kształtowanie prozdrowotnego stylu życia i zachowań zdrowotnych (w tym konkretnych działań profilaktycznych) u dzieci, młodzieży i dorosłych(rodziców i grona pedagogicznego).Prozdrowotny styl życia 2.3.2.. Jej celem jest rozwijanie u uczniów umiejętności życiowych sprzyjających właściwym wyborom i prozdrowotnemu stylowi życia i wieloma obszarami jego edukacji.. Cele edukacji zdrowotnej w naszej szkole: - Kreowanie całościowego podejścia do zdrowia- jako dynamicznych związków miedzy zdrowiem fizycznym, społecznym, psychicznym i duchowymosoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.. Bardzo ważne jest to, by dbać o swoją psychikę, bo tylko wtedy będziemy czuć się dobrze.. Definicje i rodzaje wsparcia społecznego 2.4.2. Kapitał społeczny .. Działania edukacyjne podejmowane w celu .Nadrzędnym celem tej szkoły jest zdrowy styl życia całej społeczności szkolnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt