Zwierzęta modyfikowane genetycznie prezentacja

Pobierz

Dostępność Modyfikacja genetyczna zwykle polega na ustawieniu nowego genu (co fizycznie jest fragmentem DNA) do genomu modyfikowanego organizmu.Modyfikacje polegające na wprowadzeniu genów kodujących hormon wzrostu.. Wprowadzony gen spowodował podatność na raka.GMO - Organizmy Modyfikowane Genetycznie Są to rośliny lub zwierzęta, które dzięki modyfikacji w ich materiale genetycznym uzyskały nowe cechy.. Krowy dające więcej mleka, oraz mleko specjalnie przystosowane do produkcji serów.Żywność genetycznie modyfikowana - nadzieje i obawy.. Prezentacje służą do nauki oraz utrwalania znajomości piktogramów, do nazywania rozpoznawanych zwierząt.Organizmy transgeniczne, inaczej GMO, czyli Organizmy Modyfikowane Genetycznie, w tłumaczeniu na j. angielski Genetically Modified Organism, organizmy te zawierają we własnym genomie obce geny, które pochodzą z innego organizmu.. Brak przystępnej wiedzy oraz liczne manipulacje ze strony osób i instytucji, w których interesie leży wspieranie produkcji żywności .16 Zwierzęta modyfikowane genetycznie Celem modyfikacji jest głównie przyśpieszenie wzrostu zwierząt hodowlanych oraz produkcja farmaceutyków izolowanych z mleka.. Zmodyfikowane zwierzęta często chorują i są bezpłodne -nie mogą przekazywać dalej wstawionego genu.. W zakresie przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów GMO istnieją dwie równolegśłciee żki ich autoryzacji, na poziomie całej Wspólnoty..

Zwierzęta modyfikowane genetycznie... 1.

: fakty i mity:materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz MInistra Środowiska Jana Szyszko pod patronatem Wicemarszałka Senatu RP Krzysztofa Putry, 15lutego 2007r., Warszawa:Kancelaria Senatu 2007GMO = Genetycznie Modyfikowany Organizm.. Modyfikacje mające na celu wytwarzanie w organizmie zwierząt genetycznie zmienionych białek wykorzystywanych jako leki - czyli wykorzystywanie ich jako bioreaktorów.. W ten sposób modyfikowane były głównie ryby: karpie, łososie, ale także na zwierzętach gospodarskich, świniach, królikach, owcach.. Problem tkwi również w tym, iż modyfikowane zwierzęta narażone są często na choroby, lub nierzadko .Organizm zmodyfikowany genetycznie, GMO (od ang. genetically modified organism) - organizm, którego genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych (lub zmiany istniejących).Pierwszy GMO został stworzony w 1973 roku, a pierwsze próby polowe miały miejsce w 1986 roku i dotyczyły tytoniu..

Zwierzęta modyfikowane genetycznie często chorują lub są bezpłodne.

"Zwierzęta i Rośliny Transgeniczne" Prezentacja multimedialna , do pobrania poniżej.Lipiński D., Modyfikacja genetyczna zwierząt na potrzeby ksenotransplantacji, Poznań 2009 Lipiński M., GMO-szansą rozwoju polskiego rolnictwa?. Wybrane geny bakterii, wirusów, roślin i zwierząt wprowadzane są do innych roślin, np. soi, rzepaku, kukurydzy, czy ryżu w celu uzyskania u nich nowych cech.czerwca 2002 roku "O organizmach genetycznie zmodyfikowanych", za organizm genetycznie zmodyfikowany uważa się organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych na skutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji, przy możliwym zastosowaniu:Modyfikacje zwierząt mają na celu głównie uzyskanie zwierząt o pożądanych cechach w hodowli - szybciej rosnące świnie, ryby, zastosowaniu ich w produkcji białek, enzymów, innych substancji wykorzystanych w przemyśle farmaceutycznym (jako bioreaktory), uodpornieniu na choroby.Fermentacja z użyciem zmodyfikowanych genetycznie drobnoustrojów w celu otrzymania rekombinowanych białek 3.. 2.Tworzenie genetycznie zmodyfikowanych zwierząt daje możliwość ksenotransplantacji ksenotransplantacji, czyli transplantacji polegającej na przeszczepianiu komórek, tkanek lub narządów między różnymi gatunkami..

GMO - czyli organizm zmodyfikowany genetycznie.

Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) są bardzo rozległym obszarem badawczej i gospodarczej działalności człowieka, obejmującym zarówno mikroorganizmy, rośliny jak i zwierzęta Wiele współczesnych produktów będących w powszechnym użyciu pochodzi z GMO, głównie z mikroorganizmów i roślin.Genetycznie mody kowane roś liny, do których wprowadzono geny 52 Barbara Krochmal-Marczak, Bogusław Ślusarczyk, Renata Tobiasz-Salach, Izabela Betlej, Barbara Sawicka takiego białka, nie .Organizmy modyfikowane genetycznie (GMO - Genetically Modified Organisms) - to wszystkie organizmy uzyskane metodami inżynierii genetycznej.. Jedna ustanowiona jest dla genetycznie zmodyfi kowanych roślin i ich stosowania w przetwór-Modyfikowane genetycznie są głównie rośliny mające duże znaczenie gospodarcze, zmiana genomu ma na celu nadanie im pożądanych przez człowieka cech, tj. większa trwałość, odporność na szkodniki, wirusy i grzyby, herbicydy (środki ochrony roślin), podniesienie ich cech jakościowych, np. lepszego smaku.Organizmy Modyfikowane Genetycznie, czyli Organizmy Transgeniczne są to organizmy, których materiał genetyczny został wzbogacony o obce geny przeniesione z innego gatunku, wprowadzone do komórek przy pomocy metod inżynierii genetycznej.Ogólnie mówiąc modyfikacja polega na wszczepieniu do genomu modyfikowanego organizmu fragmentu DNA z innego organizmu, który odpowiedzialny jest za .Modyfikacje zwierząt nie są tak popularne jak roślin, głównie ze względu na trudności w samym procesie modyfikacji, proces jest bardzo skomplikowany i trwa długo, koszty są bardzo duże..

... krótka prezentacja na temat zwierząt modyfikowanych genetycznie.

Większa odporność zwierząt na choroby i pasożyty (np. odporność kur na wirusa ptasiej grypy, odporność krów na priony powodujące BSE, czyli tzw. "chorobę szalonych krów"), 4.modyfikuje zwierzęta.. Modyfikuje się ryby (na obrazku łosoś, takŜe karpie) wprowadzając do ich genomu geny hormonu wzrostu (gen ludzki albo szczurzy), oraz inne zwierzęta hodowlane.. Krową wprowadzono dodatkowe kopie genów kodujących proteiny: beta- i kappa- kazeinę.. Pan opowiada o zwierzętach świecących w ciemnościach, hybrydach gatunkowych, klonach, zwierzętach wykorzystywanych do produkcji lekarstw, biorobotach etc. Na swój sposób sadystyczne, ale przede .uwolnienie organizmów modyfikowanych genetycznie do środowiska, w tym niekontrolowane przechodzenie genów na inne organizmy tego samego lub innego gatunku; straty dla rolników upraw ekologicznych będących w sąsiedztwie upraw GMO z uwagi na ryzyko przeniesienia cech roślin modyfikowanych na uprawy naturalne;Organizmy Modyfikowane Genetycznie Organizmy Modyfikowane Genetycznie ( GMO) są to rośliny lub zwierzęta, które dzięki modyfikacji w ich genomie - materiale genetycznym - uzyskały nowe cechy.. Tak zmodyfikowane zwierzęta bardzo szybko rosną.negatywny wpływ na faunę i florę - GMO może szkodzić ptakom, owadom, płazom, wpływać na morskie ekosystemy i organizmy glebowe; zmniejszenie bioróżnorodności przyrody.. Lepsze wykorzystania paszy, 3.. Metody inżynierii genetycznej polegają na: izolowaniu fragmentów materiału genetycznego z komórki, wprowadzeniu zmian do informacji genetycznej, przenoszeniu fragmentów DNA do komórek innego .Modyfikacje mające na celu wytwarzanie w organizmie zwierząt genetycznie zmienionych białek wykorzystywanych jako leki - czyli wykorzystywanie ich jako bioreaktorów.. Modyfikacje powodują to, iż z mleka łatwiej jest uzyskać ser - można go uzyskać więcej z tej samej objętości mleka oraz szybciej.. Kazeina jest składnikiem twarogów i białych serów.. Najlepszym modelem dla wytwarzania narządów do przeszczepów dla ludzi są świnie, ponieważ ich narządy rozmiarami przypominają narządy człowieka (np. serce, nerki, wątroba).Zwierzęta transgeniczne (modyfikowane genetycznie) - przykłady.. Pierwsze zwierzęce GMO, w którym wprowadzony gen był dziedziczony to myszka, powstała w roku.. Modyfikowane w tym celu są głównie krowy, kozy, owce, gdyż pożądane białka wytwarzane są w gruczołach mlecznych i wydzielane z mlekiem.Zwierzęta Modyfikowane Genetycznie.. Szybsze i kontrolowane rozmnażanie, 2.. Spór o organizmy modyfikowane genetycznie częściej wykorzystuje ludzkie emocje wywołane obawą przed nieznanym, niż naukowe argumenty..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt